Danh sách giảng viên

Bác sĩ Vũ Thị Hồng Chính

Thạc sĩ

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Dung

Bác sĩ chuyên khoa I

Bác sĩ Võ Tá Sơn

Bác sĩ chuyên khoa I

Bác sĩ Nguyễn Viết Nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tú

Thạc sĩ

Bác sĩ Nguyễn Quang Nam

Bác sĩ chuyên khoa I